Plan direct je intake
Plan direct je intake
Wij hebben alle kennis en kunde in huis om jou op een effectieve manier te helpen bij het behalen van jouw doelen.

Start nu »

Onze algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst (verder te noemen Overeenkomst) tekent, wordt u lid (hierna; het “Lid”) van de FitFabriek.

2. Voorwaarden
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van de FitFabriek en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen de FitFabriek en het Lid.
2.2. de FitFabriek is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. de FitFabriek zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De mail met aanvraag van de opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door HealthCity te zijn ontvangen.

3. Lidmaatschap
3.1. Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’.
3.2. Het Lid, niet zijnde een rechtspersoon, heeft bij online inschrijving het recht om binnen 14 dagen na de dag van deze inschrijving aan de FitFabriek mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, dit zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden. (Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving en/of indien er sprake is van een bedrijfslidmaatschap (hierna; “Bedrijfslidmaatschap”)).Deze opzegging dient te geschieden conform hetgeen bepaald is in artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden. Indien de 14de dag in het weekend valt of op een nationale feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerst daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, is de FitFabriek gerechtigd om voor het aantal dagen dat het Lid gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten van HealthCity, kosten in rekening te brengen.
3.3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van de FitFabriek worden overgedragen.

4. Lidmaatschapsgelden
4.1. Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid via SEPA automatische periodieke incasso of op factuur vooruit voor de gehele contract periode bij vooruitbetaling te worden voldaan
4.2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de Overeenkomst en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van de FitFabriek, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
4.3. De FitFabriek behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via SEPA automatische incasso.
4.5. Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan de FitFabriek te worden voldaan. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van de FitFabriek tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.
4.6. Indien de FitFabriek over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan de FitFabriek het Lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van de FitFabriek tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan. I
4.7. De FitFabriek biedt tevens gezinslidmaatschappen aan. Dit lidmaatschap is bedoeld voor gezinnen, bestaande uit twee ouders (dan wel wettig voogd) en maximaal drie van hun kinderen. Alle gezinsleden inclusief beide ouders (dan wel voogd) moeten zich registeren voor dit gezinslidmaatschap. Gezinnen met één ouder kunnen geen gebruik maken van het voordeeltarief van het gezinslidmaatschap. De leeftijdsgrens van de kinderen, die vallen onder het gezinslidmaatschap, is 22 jaar. Op het moment dat het kind 22 jaar wordt dan is deze niet meer bevoegd om van het gezinslidmaatschap gebruikt te maken. Wanneer door deze wijziging het gehele gezin niet meer onder de voorwaarden valt van het gezinslidmaatschap, kunnen de ouders (voogd) gebruik blijven maken van het gezinslidmaatschap, maar kunnen zij ook kiezen voor een regulier lidmaatschap.
4.8. Alle prijzen zijn inclusief BTW. de FitFabriek is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.
4.9. de FitFabriek is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 3 maanden vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘startdatum van het lidmaatschap’, dan heeft het Lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

5. Privacy
5.1 de FitFabriek verwerkt persoonsgegevens van het Lid of een andere betrokkene op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
5.2 In de Privacyverklaring van de FitFabriek wordt op een rijtje gezet welke gegevens door de FitFabriek worden verwerkt, voor welke doeleinden de FitFabriek dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens

6. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap
6.1. Indien het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.
6.2. De opzegging kan worden gedaan door een mail te sturen naar info@defitfabriek.
6.3. Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van de Overeenkomst is uitsluitend kosteloos mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander – ten genoegen van de FitFabriek – deugdelijk bewijs vereist is, bij het verhuizen buiten een straal van vijftien kilometer, waarbij een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist is, krijgt het lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
6.4. De FitFabriek mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling: a. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan; b. als het Lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert; c. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid; d. indien het Lid de huis niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegt. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

7. Opschorting (tijdelijk stopzetten)
7.1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van de FitFabriek het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van de FitFabriek – deugdelijk bewijs.
7.2. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.
7.3. De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

8. Openingstijden
8.1. De FitFabriek is bevoegd om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
8.2. De FitFabriek is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) tijdelijk of blijvend te wijzigen.

9. Klachten en Informatieverplichting
9.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, via de mail te worden doorgegeven.
9.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer de FitFabriek kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.

10. Personal Training, Small-group Training, Re-size lifestyle programma.
10.1. Personal training, small-group training en het re-size lifestyle programma zitten niet bij het regulieren abonnement in begrepen.

11. Aansprakelijkheid
11.1. De FitFabriek is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens de FitFabriek.
11.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch de FitFabriek, kan verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club.

12. Huisreglement
12.1. Het Lid is bekend met de door de FitFabriek gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen indien gewenst worden opgevraagd. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.
12.2. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

13. Slotbepalingen
13.1. Op alle door de FitFabriek gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
13.2. Overeenkomsten tussen het Lid en de FitFabriek kunnen alleen via Fitsosiety app worden aangegaan.
13.3. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.